Syyskokoukset

MOT:n sääntöjen mukaan:

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
d) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
e) vahvistetaan talousarvio ja päätetään palkkioista ja jäsenmaksusta,
f) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,
g) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
h) valitaan tilintarkastaja,
i) valitaan luottamusmiehet,
j) määrätään, miten kokouskutsut ilmoitetaan,
k) käsitellään muut esille tulevat asiat.