Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 06.09.2021 16:15:42


I. NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1. Yhdistyksen nimi on Media- ja ohjelmatyöntekijät MOT ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3. Yhdistys on Radio- ja televisiotoimittajien liitto - Radio- och
televisionsredaktörernas förbund ry:n jäsenyhdistys.

1. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena
yhdyssiteenä toimien valvoa jäsentensä sosiaalisia ja ammattiin
liittyviä yhteisiä etuja, kuten palkkausta ja muita työehtoja.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
a) tekemällä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustamalla
jäseniään työmarkkinoilla yhdessä Suomen Journalistiliiton kanssa
sen tekemiensopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden
mukaisesti,
b) puolustamalla ilmaisunvapautta ja valvomalla
ohjelmatyöntekijöiden oikeuksia ja etuja radio- ja
televisiotoimintaa ja yleensä tiedonvälitystä koskevissa
kysymyksissä,
c) tukemalla vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) tukemalla ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä heidän yleisen
taloudellisen asemansa ja työolosuhteidensa parantamiseksi,
e) edistämällä ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä ammattitaidon
kohottamiseksi.
2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella
luvalla
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä
sekä
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä
ja lomanviettopaikkoja.
Sivu: 2(7)
3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia
sekä kantaa ja vastata.
4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton
hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II. YHDISTYKSEN JÄSENET

1. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on kuuluttava Radio- ja
televisiotoimittajien liittoon ja Suomen Journalistiliittoon
henkilöjäsenenä.
2. Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka
työskentelee toimituksellisessa tai ohjelmatyössä kanava- tai
tuotantoyhtiössä tai muussa viestintäalan työtehtävässä, alan
opettajana tai tutkijana.
3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä journalistista alaa
opiskeleva henkilö.

III. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

1. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Suomen Journalistiliitosta tai
Radio- ja televisiotoimittajien liitosta, voi hallitus tällä
perusteella erottaa jäsenen yhdistyksestä.
2. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi kahden viikon kuluttua
ilmoituksen tekemisestä.

IV. JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan
näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, Suomen Journalistiliiton
ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä yhdistyksen
johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista
velvoitteista.

Sivu: 3(7)
Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän
jäsenmaksun.

1. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistyksen hallitukselle sen
tarvitsemia luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja
työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja
ei työsuhteessa noudata lain tai sopimuksen määräyksiä.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaa sellaista tointa, jonka
Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon, tai astua
saartoon asetetun työnantajan palvelukseen.
4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajien
yhteenliittymän välillä on jäsenen ehdottomasti ja tarkoin
noudatettava Suomen Journalistiliiton, Radio- ja
televisiotoimittajien liiton tai yhdistyksen antamia ohjeita tai
määräyksiä.

1. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tukea palkka-, työehto- ja
työsuhdeasioissa.
2. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan auttaa ja tukea
jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.
9§Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti
Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.

V. HUOMIONOSOITUKSET
10§
1. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi
vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen
ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti
ansioitunut henkilö.

VI. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
11§
Sivu: 4(7)
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.
12§
1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun
loppua.
2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan
mukaan.
3. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2)
viikon kuluessa siitä kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi
hallitukselta kirjallisesti vaatii.
13§
Yhdistyksen hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä
esityksiä vuosikokoukselle.
14§
1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava
jäsenille joko kirjallisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen
määräämällä tavalla.
2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja
muut kokoukset viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.
3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
15§
1. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset
toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä
toiminnan- tai tilintarkastajan lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
g) valitaan edustajat Radio- ja televisiotoimittajien liiton
edustajakokoukseen,
Sivu: 5(7)
h) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset
ohjesäännöt,
i) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
j) vahvistetaan talousarvio ja päätetään palkkioista ja
jäsenmaksusta,
k) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,
l) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
m) valitaan toiminnan- tai tilintarkastaja,
n) määrätään, miten kokouskutsut ilmoitetaan,
o) käsitellään muut esille tulevat asiat.
16§
Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on mahdollisuus äänestää kahden
kokouksesta poissaolevan yhdistyksen jäsenen antamalla
valtakirjalla. Jotta valtakirja olisi pätevä, on se esitettävä
tarkastettavaksi yhdistyksen hallituksen määräämän
tarkistusmenettelyn mukaisesti.
17§
Radio- ja televisiotoimittajien liiton ja Suomen Journalistiliiton
edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

VII. YHDISTYKSEN HALLITUS
18§
1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen
puheenjohtajaksi ja 7-11 varsinaista jäsentä.
2. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota
kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.
3. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2)
vuotta. Joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja, 3-5 varsinaista
jäsentä ja joka toinen vuosi 4-6 varsinaista jäsentä.
19§
1. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
2. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja
Sivu: 6(7)
toimielimiä.
20§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta
tai kahden hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Hallitus on
päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun
jäsenen ollessa läsnä.
21§
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja
Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä Suomen Journalistiliiton
sääntöjen sekä niiden kokousten päätösten mukaisesti
liitontarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja
varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja
toimeenpanee kokouksien päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa
yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta sekä tiedottaa
yhdistyksen päätöksistä.
3. Hallituksen toimikausi on 1.huhtikuuta - 31. maaliskuuta.

VIII. ÄÄNESTYKSET
22§
1. Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava umpilipuin.
2. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä
lippuäänestystä.
3. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa
arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

IX. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
23§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai muun
hallituksen määräämän henkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

X. TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT
24§
Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään
Sivu: 7(7)
kalenterivuosittain.
25§
1. Tilit on hallituksen vuosittain ennen helmikuun loppua jätettävä
toiminnan- tai tilintarkastajille.
2. Toiminnan- tai tilintarkastajien on annettava lausuntonsa
tileistä hallitukselle ennen maaliskuun 20. päivää.

XI. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
26§
1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen
kokouksessa muutosta kannattaa ja jos Radio- ja
televisiotoimittajien liitto sekä Suomen Journalistiliitto muutoksen
hyväksyvät.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta.

XII. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
27§
1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä
umpilipuin kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista
kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista
yhdistyksen jäsenistä.
28§
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on sen
jäljelle jääneet varat luovutettava Radio- ja televisiotoimittajien
liitto - Radio- och televisionsredaktörernäs förbund ry:lle