Säännöt

MTV:n Ohjelmatyöntekijät ry:

SÄÄNNÖT


I. NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS


1. Yhdistyksen nimi on MTV:n Ohjelmatyöntekijät ry.
2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3. Yhdistys on Radio- ja televisiotoimittajien liitto - Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry:n jäsenyhdistys.


1. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimien valvoa jäsentensä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja, kuten palkkausta ja muita työehtoja.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
a) tekemällä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustamalla jäseniään työmarkkinoilla yhdessä Suomen Journalistiliiton kanssa sen tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
b) puolustamalla ilmaisunvapautta ja valvomalla ohjelmatyöntekijöiden oikeuksia ja etuja radio- ja televisiotoimintaa ja yleensä tiedonvälitystä koskevissa kysymyksissä,
c) tukemalla vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) tukemalla ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä heidän yleisen taloudellisen asemansa ja työolosuhteidensa parantamiseksi,
e) edistämällä ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä ammattitaidon kohottamiseksi.
2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.
3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II. YHDISTYKSEN JÄSENET


1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava henkilöjäsenenä Radio- ja televisiotoimittajien liittoon ja Suomen Journalistiliittoon.
2. Yhdistyksen jäsen on Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä henkilö, joka työskentelee toimituksellisessa tai ohjelmatyössä MTV Oy:ssä tai sen ohjelmatoimintaan tai liiketoimintaan kiinteästi liittyvässä muussa yksityisessä tuotanto- tai televisioyhtiössä.
3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä hyväksyä journalistiseen alaan opiskeleva henkilö.

III. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN


1. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Suomen Journalistiliitosta, katsoo hallitus jäsenen eronneen myös Radio- ja televisiotoimittajien liitosta ja yhdistyksestä.
2. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi kahden viikon kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

IV. JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET


Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, Suomen Journalistiliiton liittokokouksen sekä Suomen Journalistiliiton ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.


Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.


1. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistyksen hallitukselle sen tarvitsemia luottamuksellisia tietoja palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain tai sopimuksen määräyksiä.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaa sellaista tointa, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon, tai astua saartoon asetetun työnantajan palvelukseen.
4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajien yhteenliittymän välillä on jäsenen ehdottomasti ja tarkoin noudatettava Suomen Journalistiliiton, Radio- ja televisiotoimittajien liiton tai yhdistyksen antamia ohjeita tai määräyksiä.


1. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tukea palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.
2. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan auttaa ja tukea jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.


Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.


V. HUOMIONOSOITUKSET

10§
1. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

VI. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11§
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.


12§
1. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous vuosittain ennen 15.12.
2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.
3. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenmäärästä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

13§
Yhdistyksen hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä kevät- ja syyskokoukselle.

14§
1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille joko kirjeellisesti tai ilmoittamalla syyskokouksen määräämällä tavalla.
2. Kevät- ja syyskokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.
3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15§
1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta ja tilintarkastajien lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
g) valitaan edustajat Radio- ja televisiotoimittajien liiton edustajakokoukseen,
h) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset ohjesäännöt,
i) käsitellään muut esille tulevat asiat.
2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
d) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
e) vahvistetaan talousarvio ja päätetään palkkioista ja jäsenmaksusta,
f) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi,
g) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
h) valitaan tilintarkastaja
i) valitaan luottamusmiehet,
j) määrätään, miten kokouskutsut ilmoitetaan,
k) käsitellään muut esille tulevat asiat.

16§
Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on mahdollisuus äänestää kahden kokouksesta poissaolevan yhdistyksen jäsenen antamalla valtakirjalla. Jotta valtakirja olisi pätevä, on se esitettävä tarkastettavaksi yhdistyksen hallituksen määräämän tarkistusmenettelyn mukaisesti.

17§
Radio- ja televisiotoimittajien liiton ja Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

VII. YHDISTYKSEN HALLITUS

18§
1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seitsemän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
2. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.
3. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Joka toinen vuosi valitaan puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen kahdeksi ja joka toinen vuosi neljä varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen kahdeksi vuodeksi.

19§
1. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
2. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

20§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

21§
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä niiden kokousten päätösten mukaisesti liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokouksien päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta sekä tiedottaa yhdistyksen päätöksistä.
3. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

VIII. ÄÄNESTYKSET

22§
1. Vaali on yhdistyksessä aina vaadittaessa toimitettava umpilipuin.
2. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.
3. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

IX. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

23§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

X. TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT

24§
Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

25§
1. Tilit on hallituksen vuosittain ennen tammikuun 30 päivää jätettävä tilintarkastajille.
2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle ennen helmikuun 20. päivää.

XI. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

26§
1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa ja jos Radio- ja televisiotoimittajien liitto sekä Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyvät.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta.

XII. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

27§
1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä.

28§
Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Radio- ja televisiotoimittajien liitto - Radio- och televisionsredaktörernäs förbund ry:lle.